33 Miles - 53 Km
54 mins

Distance between Gorakhpur, Uttar Pradesh and Kushinagar, Uttar Pradesh

How many miles? 33 Miles / 53 Km
How many hours? 54 mins
Flight distance? 32 Miles / 52 Km
Flight time? 34 mins
Most Searched Distances About Gorakhpur, Uttar Pradesh